Chicken katsu

CRUNCH CHICKEN KATSU ROLL URAMAKI

chicken katsu, cucumber , katsu sauce and topped with crunch onion

Spicy Chicken Katsu Roll Futomaki

chicken katsu, cucumber, salad and topped with shichimi chilli & katsu sauce

Log In