katsu sauce and topped with crunch onion

CRUNCH CHICKEN KATSU ROLL URAMAKI

chicken katsu, cucumber , katsu sauce and topped with crunch onion

Log In