URAMAKI (8 PIECES)

CRUNCH CHICKEN KATSU ROLL URAMAKI

chicken katsu, cucumber , katsu sauce and topped with crunch onion

CRUNCH ALASKA ROLL URAMAKI

salmon, avocado, mayonnaise and topped with crunch onion

CRISY ROLL URAMAKI

tempura crunch, avocado and topped with sesames and mayonnaise

COOKED PRAWN AVOCADO URAMAKI

cooked prawn, avocado,mayonnaise and topped with tobiko

CRUNCHY TEMPURA ROLL URAMAKI

tempura prawn, avocado, mayonnaise and topped with tempura crunch and volcano sauce

CREAMY SALMON ROLL URAMAKI

salmon, cream cheese, avocado and tobiko

CALIFORNIA ROLL URAMAKI

crab salad, avocado, mayonnaise and tobiko

TUNA AVOCADO ROLL URAMAKI

tuna, avocado and mayonnaise

SALMON AVOCADO ROLL URAMAKI

salmon, avocado and mayonnaise

Log In